تصویر ۱۴۰۲ محرم شب نهم

هیات جنت الحسین شب نهم

هیات جنت الحسین شب نهم

هیات جنت الحسین شب نهم

مداحی کربلایی محمد مختار زاده شب نهم

مداحی کربلایی محمد مختار زاده شب نهم

مداحی کربلایی محمد مختار زاده شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

خادمین هیات جنت الحسین شب نهم

خادمین هیات جنت الحسین شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

زیارت عاشورا هیات جنت الحسین شب نهم

زیارت عاشورا هیات جنت الحسین شب نهم

زیارت عاشورا هیات جنت الحسین شب نهم

نماز جماعت هیات جنت الحسین شب نهم

نماز جماعت هیات جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

خادمین جنت الحسین شب نهم

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

استقبال از هیاتهای عزاداری

مداحی کربلایی محمد مختار زاده شب نهم

چایخانه جنت الحسین شب نهم

هیات عزاداران حسینی شب نهم

سخنرانی حاج اقای رضایی شب نهم

زیارت عاشورا هیات جنت الحسین شب نهم

هیات جنت الحسین شب نهم